Rekonstrukcja tzw. he³mu ¶w. Wac³awa (X w., Praga)

"Diadem" zosta³ posrebrzony, jak w oryginalnym he³mie.